மூடுக

ஆய்வுக் கூட்டம் – 01.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/07/2019
ஆய்வுக் கூட்டம்.

சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 01.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 32 KB)