மூடுக

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், இரணியமங்கலம் (பகுதி – 1 & பகுதி-2) கிராமம்.

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், இரணியமங்கலம் (பகுதி – 1 & பகுதி-2) கிராமம்.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், இரணியமங்கலம் (பகுதி – 1 & பகுதி-2) கிராமம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை நில எடுப்பு செய்ய சட்டம் 2013 பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் கையகப்படுத்தப்படவுள்ள நிலங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியமர்வு திட்ட சுருக்கம் விளம்புகை செய்யப்பட்டது. சட்டப் பிரிவு 21(1)-ன் கீழ் பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

06/03/2023 05/03/2024 பார்க்க (1 MB) Notice Board(____ _________) -19(1) SMM B-1 (713 KB)