மூடுக

ஆய்வுக் கூட்டம் – 03.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/09/2021
ஆய்வுக் கூட்டம்.

சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 03.09.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 26 KB)