மூடுக

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு – 07.04.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/04/2021
தேர்தல் செய்திகள்

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வாக்கு எண்ணும் மைய அறைகளில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டன. (PDF 28 KB)

தேர்தல் செய்திகள்.