மூடுக

கோவிட்-19 அறிவிப்புகள்

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 08-05-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/05/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 08-05-2022 (PDF 810 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 02-04-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 02-04-2022 (PDF 545 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 19-03-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/03/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 19-03-2022 (PDF 547 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 13-03-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/03/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 13-03-2022 (PDF 366 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 05-03-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/03/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 05-03-2022 (PDF 564 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 29-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/02/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 29-01-2022 (PDF 573 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 29-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/01/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 29-01-2022 (PDF 561 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 20-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/01/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 20-01-2022 (PDF 597 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 08-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/01/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 08-01-2022 (PDF 512 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 02-01-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/01/2022

கோவிட்-19 மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் மைய விவரங்கள் – 02-01-2022 (PDF 387 Kb)

மேலும் பல