மூடுக

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் கைப்பேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
திட்ட இயக்குநர் திட்ட இயக்குநர் drdakar[at]nic[dot]in 7373704218 04324-257141
செயற்பொறியாளர் செயற்பொறியாளர் drdakar[at]nic[dot]in 7373704578 04324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (ஊதியம்&வேலைவாய்ப்பு) உதவித் திட்ட அலுவலர் (ஊதியம்&வேலைவாய்ப்பு) drdakar[at]nic[dot]in 7402607682 04324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (வீடுகள்&சுகாதாரம்) உதவித் திட்ட அலுவலர் (வீடுகள்&சுகாதாரம்) drdakar[at]nic[dot]in 7402607681 04324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-I) உதவித் திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-I) drdakar[at]nic[dot]in 7402607679 04324-257141
உதவித் திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-II) உதவித் திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-II) drdakar[at]nic[dot]in 7402607680 04324-257141
கண்காணிப்பாளர் கண்காணிப்பாளர் drdakar[at]nic[dot]in 7402607688 04324-257141
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-I) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-I) drdakar[at]nic[dot]in 7402607715 04324-255105
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-II) வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (MGNREGS-II) drdakar[at]nic[dot]in 7402607689 04324-255105