மூடுக

அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம், நெரூர்

அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - நுழைவாயில்.
படத்தைப் பார்க்கவும் அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - நுழைவாயில்
அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - முன் காட்சி.
படத்தைப் பார்க்கவும் அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - முன் காட்சி
அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - ஜீவ சமாதிi.
படத்தைப் பார்க்கவும் அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - ஜீவ சமாதி
அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - உட்புறக் காட்சி.
படத்தைப் பார்க்கவும் அருள்மிகு சதாசிவப் பிரம்மேந்திராள் அதிஷ்டானம் - உட்புறக் காட்சி