மூடுக

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம்,. பிள்ளாபாளையம் (பகுதி – 1, 2 & 3) கிராமம்

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம்,. பிள்ளாபாளையம் (பகுதி – 1, 2 & 3) கிராமம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம்,. பிள்ளாபாளையம் (பகுதி – 1, 2 & 3) கிராமம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச் சட்டம் 2013 (மத்தியச் சட்டம் 30/2013) பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் இறுதி அறிவிக்கை விளம்புகை,

24/02/2023 23/02/2024 பார்க்க (1 MB) Tamil -Pillapalaiyam (Block-B) (1 MB) Tamil -Pillapalaiyam (Block-C) (1 MB)