மூடுக

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், பிள்ளாபாளையம் (பகுதி-A, பகுதி-B & பகுதி-C) கிராமம்

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், பிள்ளாபாளையம் (பகுதி-A, பகுதி-B & பகுதி-C) கிராமம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், பிள்ளாபாளையம் (பகுதி-A, பகுதி-B & பகுதி-C) கிராமம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை நில எடுப்பு செய்ய சட்டம் 2013 பிரிவு 19(1)-ன் கீழ் கையகப்படுத்தப்படவுள்ள நிலங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியமர்வு திட்ட சுருக்கம் விளம்புகை செய்யப்பட்டது. சட்டப் பிரிவு 21(1)-ன் கீழ் பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

07/03/2023 06/03/2024 பார்க்க (583 KB) Notice Board(____ _________) -19(1) (653 KB) Notice Board(____ _________) -19(1) (451 KB)