ஆய்வுக் கூட்டம் – 08.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/07/2019
ஆய்வுக் கூட்டம்.

ஜல் சக்தி அபியான் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் 08.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 45 KB)