மூடுக

கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் – 24.10.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/10/2019
கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம்

மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (DISHA) கூட்டம் 24.10.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 23 KB)