மூடுக

கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் – 27.02.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/02/2020
கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம்

மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு (DISHA) கூட்டம் 27.02.2020 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 24 KB)