மூடுக

நுண்ணீர் பாசனத் திட்டம் – 28.06.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/06/2019

மானியத்துடன் கூடிய நுண்ணீர் பாசனத் திட்டம். (PDF 45 KB)

நுண்ணீர் பாசனத் திட்ட உபகரணங்கள் பராமரிப்பு முறைகள் . (PDF 40 KB)