மூடுக

வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்த எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 2
வருவாய் வட்டம் 7
வருவாய் குறுவட்டம் 20
வருவாய் கிராமங்கள் 203

 

வருவாய் கோட்டங்கள் (2) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம்
1 கரூர்
2 குளித்தலை

 

வருவாய் வட்டங்கள் (7) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம்
1 கரூர்
 1. கரூர்
 2. அரவக்குறிச்சி
 3. மண்மங்கலம்
 4. புகளூர்
2 குளித்தலை
 1. குளித்தலை
 2. கிருஷ்ணராயபுரம்
 3. கடவூர்

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் (20) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் மொத்த வட்டம் மொத்த குறுவட்டம்
1 கரூர் 4 12
2 குளித்தலை 3 8

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் பட்டியல் :
வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் குறுவட்டம்
கரூர் கரூர்
 1. கரூர்
 2. வெள்ளியணை
 3. தோரணக்கல்பட்டி
கரூர் அரவக்குறிச்சி
 1. சின்னதாராபுரம்
 2. அரவக்குறிச்சி
 3. பள்ளப்பட்டி
கரூர் மண்மங்கலம்
 1. வாங்கல்
 2. மண்மங்கலம்
 3. தாளப்பட்டி
கரூர் புகளூர்
 1. தென்னிலை
 2. க.பரமத்தி
 3. புகளூர்
குளித்தலை குளித்தலை
 1. குளித்தலை
 2. நங்கவரம்
 3. தோகமலை
குளித்தலை கிருஷ்ணராயபுரம்
 1. கட்டளை
 2. சிந்தலவாடி
 3. பஞ்சப்பட்டி
குளித்தலை கடவூர்
 1. கடவூர்
 2. மைலம்பட்டி

 

வருவாய் கிராமங்கள் (203) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1 கரூர் கரூர் 22     (PDF 47 KB)
2 கரூர் அரவக்குறிச்சி 40     (PDF 59 KB)
3 கரூர் மண்மங்கலம் 21     (PDF 50 KB)
4 கரூர் புகளூர் 27     (PDF 61 KB)
5 குளித்தலை குளித்தலை 45     (PDF 55 KB)
6 குளித்தலை கிருஷ்ணராயபுரம் 25     (PDF 48 KB)
7 குளித்தலை கடவூர் 23     (PDF 60 KB)