மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த ஆய்வு கூட்டம் – 30.11.2018

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/11/2018
ஆய்வுக் கூட்டம்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் பற்றிய ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியரகத்தில் 30.11.2018 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 21 KB)