மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வெறிநோய் முகாம் – 26-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/09/2022

வெறிநோய் முகாம் – 26-09-2022 (PD 28 Kb)

மேலும் பல
GDP.

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 26-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/09/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 26-09-2022 (PDF 38 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

எரிவாயு நுகர்வோர் கூட்டம் – 24-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2022

எரிவாயு நுகர்வோர் கூட்டம் – 24-09-2022 (PDF 37 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் நலத்துறை செய்தி – 22-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/09/2022

மக்கள் நலத்துறை செய்தி – 22-09-2022 (PDF 48 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குழந்தைகள் நிதி ஆதரவுத் திட்டம் – 19-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/09/2022

குழந்தைகள் நிதி ஆதரவுத் திட்டம் – 19-09-2022 (PDF 52 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னாள் படைவீரர் குறைதீர்க்கும் நாள் – 19-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/09/2022

முன்னாள் படைவீரர் குறைதீர்க்கும் நாள் – 19-09-2022 (PDF 33 Kb)

மேலும் பல
GDP.

மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் – 19-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/09/2022

மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம் – 19-09-2022 (PDF 43 Kb)

மேலும் பல
Breakfast.

காலை உணவுத்திட்டம் – 16-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2022

Morning Breakfast Scheme – 16-09-2022 (PDF 59 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

குழந்தைகள் நிதி ஆதரவுத்திட்டம் – 14-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2022

குழந்தைகள் நிதி ஆதரவுத்திட்டம் – 14-09-2022 (PDF 52 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கைத்தறித்துறை செய்தி – 14-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2022

கைத்தறித்துறை செய்தி – 14-09-2022 (PDF 50 Kb)

மேலும் பல