மூடுக

செய்தி வெளியீடு

வடிகட்டு:
Breakfast Scheme.

காலை உணவுத்திட்டம் – 12-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2022

காலை உணவுத்திட்டம் – 12-09-2022 (PDF 40 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முன்னால் படைவீரர் செய்தி – 05-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2022

முன்னால் படைவீரர் செய்தி – 05-09-2022 (PDF 38 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பிரதான் மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுனர் சேர்க்கை முகாம் – 05-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2022

பிரதான் மந்திரி தேசிய தொழிற்பழகுனர் சேர்க்கை முகாம் – 05-09-2022 (PDF 40 Kb)

மேலும் பல
Water Released..

பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு – 05-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2022

பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு – 05-09-2022 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 06-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/09/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 06-09-2022 (PDF 36 Kb)

மேலும் பல
RE.

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் – 03-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/09/2022

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் – 03-09-2022 (PDF 55 Kb)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை செய்தி – 01-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/09/2022

மாற்றுத்திறனாளி நலத்துறை செய்தி – 01-09-2022 (PDF 15 Kb)e

மேலும் பல
Mock Drill.

ஒத்திகை பயிற்சி – 01-09-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/09/2022

ஒத்திகை பயிற்சி – 01-09-2022 (PDF 45 Kb)

மேலும் பல
Draft Polling Station.

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வெளியீடு – 29-08-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/08/2022

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வெளியீடு – 29-08-2022 (PDF 44 Kb)

மேலும் பல
GDP.

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 29-08-2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/08/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் – 29-08-2022 (PDF 36 Kb)

மேலும் பல