மூடுக

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மாயனுார் கதவணைத் திட்டம், கரூர் மாவட்டம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவு மறைவின்மை மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் -2013-ன்படி நிலம் எடுப்பு செய்தல் RFCTLARR Act 2013 and TN RFCTLARR Rules 2017-ன்கீழ் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு வரைவு திட்ட அறிக்கை மாவட்ட அளவிலான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஆணையர், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு / நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள். நிஎ.VII(1)/7086526/2024 நாள்.18.05.2024–ன் படி மாயனுார் கிராமத்தின் செயல் திட்ட வரைவு அறிவிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவு மறைவின்மை மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் -2013 படி நிலம் எடுப்பு செய்தல் RFCTLARR Act 2013 and TN RFCTLARR Rules 2017-ன்கீழ் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு வரைவு திட்ட அறிக்கை மாவட்ட அளவிலான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஆணையர், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு / நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள். நிஎ.VII(1)/7160011/2024 நாள்.15.04.2024–ன்படி ரெங்கநாதபுரம் வடக்கு கிராமத்தின் செயல் திட்ட வரைவு அறிவிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

10/01/2024 09/01/2025 பார்க்க (1 MB) Mayanur check dam renganathapuram RR govt. (1 MB)
கரூர் வேளாண்மை கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைக்கும் திட்டம், கரூர் மாவட்டம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் ஒளிவு மறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்விற்கான உரிமைச் சட்டம் 2013 (மத்தியச் சட்டம் 30/2013) பிரிவு 13(1)-ன் கீழ் முதல்நிலை அறிவிக்கை கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். சி2/16660/2023 நாள். 15.03.2024-ன்படி வெளியிடப்பட்டது.

15/03/2024 14/03/2025 பார்க்க (389 KB)
மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதியதாக ஒரு கதவணை அமைக்கும் திட்டம், ரெங்கநாதபுரம் வடக்கு கரூர் மாவட்டம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1)ன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட முதல்நிலை அறிவிக்கைக்கு திருத்த அறிவிப்பு கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் அறிவிப்பு ந.க.சி2/17641/2008 நாள். 9.11.2023-ன்படி வெளியிடப்பட்டது.

10/11/2023 10/11/2024 பார்க்க (148 KB)
மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதியதாக ஒரு கதவணை அமைக்கும் திட்டம், மாயனுார் கிராமம் கரூர் மாவட்டம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1)ன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட முதல்நிலை அறிவிக்கைக்கு திருத்த அறிவிப்பு கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் அறிவிப்பு ந.க.சி2/17641/2008 நாள். 9.11.2023-ன்படி வெளியிடப்பட்டது.

10/11/2023 10/11/2024 பார்க்க (404 KB)
மாயனுார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே புதியதாக ஒரு கதவணை அமைக்கும் திட்டம், மாயனுார் மற்றும் ரெங்கநாதபுரம் வடக்கு கிராமம் கரூர் மாவட்டம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மை, மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை சட்டம் 2013, மத்திய சட்டம் 30/2013 பிரிவு 11(1) மற்றும் 2017-ம் ஆண்டு நிலம் கையகப்படுத்துதல் மாநில சட்டம் விதிகளின்படி நில எடுப்பு செய்ய முதல்நிலை அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது. தற்போது நில எடுப்பு சட்டம் பிரிவு 19(1)ன்கீழ் இறுதி விளம்புகை வெளியிட மேலும் 12 மாத காலம் நீட்டிப்பு செய்து உரிய அரசாங்கம் (Appropriate Government) / கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் அறிவிக்கை ந.க. சி2/17641/2008 நாள். 11.10.2023-ன்படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது

10/01/2024 09/01/2025 பார்க்க (159 KB)
காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம், கரூர் மாவட்டம்.

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு பெறுவதற்கும் மற்றும் ஒளிவுமறைவின்மைக்கும், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு உரிமை நில எடுப்பு செய்ய சட்டம் 2013 பிரிவு 23)-ன் கீழ் தீர்வம் பிறப்பிக்கும் கால அவகாசத்தை பிரிவு 25-ன்படி நீட்டிப்பு செய்து வெளியிடப்பட்டது.

10/10/2023 09/10/2024 பார்க்க (260 KB)
கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குத்தகை இனங்கள்.

கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் குத்தகை வழங்கப்பட்ட இனங்கள்

04/07/2023 31/12/2026 பார்க்க (227 KB)
நங்காஞ்சியாறு நீர்தேக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பாசன வாய்க்கால் அமைக்கும் திட்டம், சேந்தமங்கலம் மேல்பாகம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவு மறைவின்மை மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் -2013 படி நிலம் எடுப்பு செய்தல் RFCTLARR Act 2013 and TN RFCTLARR Rules 2017-ன்கீழ் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு திட்ட அறிக்கை மாவட்ட அளவிலான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஆணையர், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு/ நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள். LAVII-1/4857887/2023 நாள். 07.06.2023-ன்படி அங்கீகாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

07/06/2023 15/03/2025 பார்க்க (1 MB)
நங்காஞ்சியாறு நீர்தேக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பாசன வாய்க்கால் அமைக்கும் திட்டம், சேந்தமங்கலம் கீழ்பாகம்

நிலம் கையகப்படுத்துதலில் நியாயமான சரியீடு மற்றும் ஒளிவு மறைவின்மை மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் -2013 படி நிலம் எடுப்பு செய்தல் RFCTLARR Act 2013 and TN RFCTLARR Rules 2017-ன்கீழ் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு திட்ட அறிக்கை மாவட்ட அளவிலான மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, ஆணையர், மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு / நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணைகள். LAVII-1/ 4816831/2023 நாள். 07.06.2023–ன்படி அங்கீகாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

07/06/2023 15/03/2025 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்